Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 1. Bedrijfsgegevens
 2.     Naam bedrijf: Dastoon
      Website: https://dastoon.com
      Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 64168417
      BTW-nummer: NL196480747B01
 3. E-mailadres
 4. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

  Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 5. Postadres
 6. Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van producten die u hebt besteld.

 7. Telefoonnummer
 8. Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

 9. Overige persoonsgegevens
 10. Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  a. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
    de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
    de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
    de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

  b. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

  Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 11. Bijzondere persoonsgegevens
 12. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

 13. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
 14. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

 15. Veiligheid opslag van gegevens
 16. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

  Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

  Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

  Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

  Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

 17. Toegang tot uw gegevens
 18. Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd.

  Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 19. Contact
 20. Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen op het volgende e-mailadres: hello@dastoon.com

  Dit privacy beleid kan ten aller tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.